Magyarok Világszövetsége

A Magyarok Világszövetségét a Magyarok II. Világkongresszusa alapította 1938. augusztus 18-án, saját, állandóan működő ügyvivő testületeként. A Magyarok Világkongresszusa az 1929-ben életre hívott és a trianoni békeparancs következtében szétdarabolt, majd egységes képviselet nélkül hagyott, de ennek ellenére örökre egységes, oszthatatlan és szabad magyar nemzet legitim képviseletére hivatott testület.

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik.

A Magyarok VII. Világkongresszusa 2008-ban a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnökévé emelte báró Perényi Zsigmond koronaőr, alapító elnök mellé gr. Teleki Pál miniszterelnököt, az MVSZ alapítóját, valamint gr. Wass Albert írót, jogvédőt, az Erdélyi Világszövetség néhai elnökét.

A Magyarok X. Világkongresszusa 2021-ben kiegészítette az örökös tiszteletbeli elnökök sorát Rácz Sándor személyével, aki az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Nagy-budapesti Központi Munkástanácsának elnöke, majd 2003-2013 között a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke volt.

Magyarok VIII. Világkongresszusa 2012. augusztus 20-án elfogadta a magyar nemzet meghatározását. Jelen alapszabály a magyar nemzet fogalmát ezzel teljesen összhangban használja.

A magyar nemzet a Szent Korona közjogi rendje szerinti államot megalkotó nép. A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció előtti, jelentős civilizáció nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves műveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát. A magyar néppel egymást kiegészítő, mellérendelő viszonyban él az ugyancsak magyar anyanyelvű, határőrző székely nép, amelynek tagjai születésüknél fogva nemességet élveztek.

A magyar állam a Szent Korona közjogi rendje szerint létrehozott és fenntartott igazságalapú joguralmi intézményrendszer. A Szent Korona országa az első és mindmáig az egyetlen olyan állam, amely a legmesszebbmenően épít az Isten arcmására teremtett, minden egyes embert megillető emberi méltóságra. A Szent Korona országa történelmileg egyedülálló biztosítékát nyújtja az élet teljességének és szentségének, az emberi méltóságnak, az osztott, ellenőrzött, mellérendelő hatalomgyakorlásnak, a nyelvi sokféleségnek és nyelvközösségi önrendelkezésnek.

A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, össznemzeti képviseletet ellátó nemzeti szervezet, védőernyőként kíván működni a magyar nemzet minden tagja számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

Az 1992 augusztusában alkotmányos keretek között megtartott harmadik Világkongresszuson újraalapított Magyarok Világszövetsége jogutóda az 1938-ban létrehívott Szövetségnek.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége által a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért, a magyar nemzet határmódosítások nélküli újraegyesítésért folytatott egy évtizedes, következetes és szakszerű harcának egy demokratikus jogállamban utolsó lehetséges lépése – annak betetőzése – volt, a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

Az MVSZ a magyar közösségek legalapvetőbb értékeinek az igazságot, a méltányosságot és a tisztességet tekinti, melyek akkor érvényesülhetnek, ha áthatja e közösségeket a szolidaritás, a szeretet és az életigenlés. E nélkül a magyar közösségek gyarapodását nem tartja elképzelhetőnek.

A Magyarok Világszövetsége nemzetközi hatókörű, közhasznú egyesület.

Az egyesület adatai

Az egyesület neve: Magyarok Világszövetsége

rövidített neve: MVSZ

székhelye: 1052 Budapest, V. ker. Semmelweis u. 1-3.

honlapjának címe: www.mvsz.hu

Az MVSZ célja, tevékenysége, feladatai:

Az MVSZ legfőbb célja a magyar nemzet világméretű egységének megjelenítése, ezen belül a magyar önazonosság megőrzése és a nemzet épülése. Ennek megvalósítása érdekében szervezi működését.

Az MVSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az MVSZ nemzetszolgálatot teljesít, határainkon belül és kívül végzi közhasznú tevékenységét, működésével közfeladat teljesítését segíti, hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Az MVSZ nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, nemzetszolgálata eredményeiből.