Adatvédelmi irányelvek

1. Mi történik adataival?

A Magyarok Világszövetsége szolgáltatásai során felmerült adatkezelés mindenkor az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. A rögzített adatokat elsősorban a szállítás, vásárlóinkkal való kapcsolatápolás illetőleg reklám céljából használjuk fel. A Magyarok Világszövetsége a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik személynek át nem adja, azokat nem értékesíti.

2. Biztonság

A Magyarok Világszövetsége honlapját kiszolgáló web szervert az Immotion Hosting üzemelteti. Az Ön biztonsága érdekében adatai a hozzárendelési folyamat során szigorúan kódolva kerülnek továbbításra. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felvilágosításért bármikor fordulhat a Magyarok Viágszövetségéhez.

A Magyarok Világszövetsége a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatsértetlenség);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.
A Magyarok Világszövetsége az adatkezelés során megőrzi a
a) titkosságot: csak az férhessen az információkhoz, aki erre jogosult
b) sértetlenséget: információk és felhasználás módszereinek pontossága és teljessége
c) rendelkezésre állást: jogosult szükség esetén valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

3. Személyes adatainak feldolgozása, felhasználása

A kezelt személyes adatok köre: A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely.A megadott személyes adatokhoz kizárólag a Magyarok Világszövetsége ügyintézője fér hozzá.
A Magyarok Világszövetsége szolgáltatásaihoz (értékelés, véleménykutatás, rendelés stb.) kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének. Bizonyos esetekben szükségessé válhat más alvállalkozók igénybevétele a megadott adatok kezelése, tárolása során, illetőleg ezen adatok jogszabályi előírások alapján továbbításra is kerülhetnek, mely tényről a Magyarok Világszövetsége minden esetben külön értesíti ügyfelét.

4.  Az adatkezelés időtartama

Az ügyfél által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a ügyfél a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a ügyfél kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a ügyfél regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
A ügyfél által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha az ügyfél a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Magyarok Világszövetsége mint adatkezelő részéről, amíg az ügyfél kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az ügyfél adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a szolgáltatás működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Magyarok Világszövetsége biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha aaz ügyfél személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

5. Jogában áll!

Az ügyfélnek adatai kezeléséről az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást, helyesbítést valamint személyes adatainak törlését, zárolását kérheti. Lehetősége van továbbá, hogy bármikor ellentmondással éljen adatainak reklám céljából történő felhasználásával. Ezen esetekben szíveskedjék írásban vagy személyesen lent nevezett adatkezelőhöz fordulni.  

6. Elektronikus hírlevél

A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a Magyarok Világszövetsége a regisztrációja során megadott e-mail címén keresztül, alkalmanként levélel felkeresse.
A kezelt adatok köre: e-mail cím és név közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulás.
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenes visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó személyes adatait nyilvántartásunkból haladéktalanul töröljük és részére a továbbiakban hírlevelet nem küldünk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Magyarok Világszövetsége a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.   

7. Jogorvoslat

Az érintetett jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Érintett kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, illetve a fentebb nevezett Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

8. Adatkezelő és Adatfeldolgozó

 Cégnév: Magyarok Világszövetsége
 Székhely: Budapest Semmelweis u. 1-3 1052
 Adószám: 19672081-1-41
 Elérhetőség: mvsz@mvsz.hu

 A Magyarok Világszövetsége fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.