Koppány Fejedelem neve napján Friedrich Klára és Szakács Gábor egy versösszeállítással és egy dallal tisztelgett emléke előtt.

Olvassuk együtt Wass Albert, Fábián Ferenc, József Attila, Cey-Bert Róbert Gyula, Zas (Szász) Lóránt és Kányádi Sándor Koppány Fejedelemről, Vajk-István Királyról és rólunk, magyarokról szóló sorait.

Wass Albert befejezetlen verse: Koppány leánya

Fejedelem, a harcnak vége van,

lakomát ülnek zsoldos papjaid.

Torozhatnak már. Koppány úr népéből

gyönge leány, magam maradtam itt.

Nem azért jöttem hozzád, mert király vagy.

Egyrangú vérből származom veled.

Bajor Gizellád bosszúját se félem,

a taliánt se, meg a németet.

Sok vért láttam már, Gejzafia Vajk úr.

Karddal kezében míg pusztult a népem,

páncélos német dúlta a gyepűt

parancsodra s az új Isten nevében!

Az új Istennek vagyon egy fia.

Azt mondják róla, hogy jó és szelíd,

fegyvert nem markolt soha keze,

hogy leölettesse önnön véreit.

A tiszta szívűeknek megbocsájt

s előtte minden álnokság ledől.

Melyik kő-bástyád rejti őt király,

látó magyarok szemei elől?

Őhozzá jöttem el én, Koppány úr leánya,

Előtte ha kell, le is térdelek.

S úgy köszöntöm: áldás, Isten úr,

Nézd, itt vagyok, hogy beszéljek veled.

Magad jöjj el, ne szolgáidat küldözd,

jöjj egyedül, ha nincs kíséreted.

Fehér lovat adunk alád s pompázó

kíséretül az egész nemzetet.

Tekints körül: széles világod hátán

testvértelenül áll itt a magyar…

(Nagypénteki sirató kötetből, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002)

Fábián Ferenc: Confessio et passio Hungarica

Tiszteljétek Koppányt, a vértanúk vezérét

Első szabadságharc vette ő szent vérét

Árulás legyőzte, idegen világnak

Szent testén minket is fájó néggyé vágnak

Vazul, magyar trónunk kifosztott gazdája

Békét sose hagyjon égő halottsága

Herélt hízott lelkünk halálos vak csendben

Idegen maszlagot még meddig legeljen?

Hitvallók csillaga, taníts Tonuzóba

Életet, hatalmat hogy kínált a jobbja

Pároddal sírodba élve alászálltál

Maradék magyarban százszor feltámadtál

(2006)

József Attila: A Szent Jobb ünnepén

Keresztények, ti hajtsatok fejet –

A mai nap az örökéltű Szent Jobb

Malasztja száll s a hívő lelkeket

Megedzi. Zengjen zsoltárunk – ott fent jobb

Lesz élni majd, ha bús fejünk felett

Az Úr hatalmával vigyáz a Szent Jobb –

Oh áldjuk, áldjuk százszor e kezet

S emelkedjünk fel Krisztushoz, ki lent volt.

De ti, pogány ősök vérei

Nagy daccal mégse szálljatok Neki –

E kéz apáinkat halomra ölte

S Hadúr e népet akkortól veri,

Mikor hitének gyáva lett örökre,

Mikor e kéz erős hitünk kiölte.

Cey-Bert Róbert Gyula: Koppány emlékmű

Bata táltos hangja

visszhangzott a szélből

villámok cikáztak

a mennydörgő égből

„Ezer éve lesz már,

hogy a hamis ármány

idegen lovagok

alakját felvéve

elindult vesztünkre,

átkozva a magyart

rátört a lelkünkre.

Véres csatát vívtunk

késő éjszakáig;

keselyűként szállt ránk

hét tengernyi ellen

fekete lett az ég

fekete a gyászunk

eltörött az íjunk

hiába csatáztunk

halál szállt a hadra

legjobb vitézeink

elestek a harcban.

Hős vezérünk Koppány

ezer sebből vérzett

lelke szállt az égbe

őseink elébe

Életáldozatát

a jövőnkért tette,

hogy az ősi erény

tovább világítson

hogy a magyar élet

tovább virágozzon

Ezer év telt már el

a gyászos nap óta

Koppány áldozatát

rég elfelejtették

végső üzenetét

soha nem értették,

hamislelkű papok

örökké gyalázták

félremagyarázták

Ideje lenne már

visszaemlékezni

Koppány áldozatát

végre átérezni.

Tiéd a tisztesség

az Ég választása,

hogy rajtunk legyen ismét

őseink áldása

építs emlékművet

hős Koppány vezérnek

s üzend az ősöknek,

hogy véreik még élnek,

őseik hitével

végre kibékülnek

megosztott lelkükben

átjárók épülnek,

kérjék meg az áldást

Őstengri nevében

igaz magyar hittel,

magyar szeretettel.

(1996)

Zas (Szász) Lóránt: Nem Koppányt…

Nem Koppányt siratom, hanem

a harci kedvet, a kopját

siratom, a tegezt, a lándzsát,

a harci mént, hogy mindenért

és mindenkinek megfeleljek,

hogy dédapámmal és unokámmal

ott legyek Mohácsnál, Majténynál,

Világosnál, Visegrádnál,

a Bánátban és Bácskában,

ahol csak csatánk van,

és magammal rántsam a

törököt Nándorfehérvár

bástyájáról a halálba,

hogy Zrínyivel haljak vad-

kantól és cselszövéstől,

amelytől annyiszor haltak

eleink átkot hörögve

a császárra.

Nem Koppányt

siratom, világtájakra

vágott testéből vér szivárog,

Jézusunk Ő, megfeszíttetett,

felnégyeltetett: Trianon-előtti

tálca, László feje, Dózsa trónja,

pernyébe fúlt forradalmaink

szalmalángja, haduraink:

Emese, Álmos, Árpád nem

nemzettetek elég gyermeket

a világra.

Nem Koppányt

siratom, hanem az almafákat,

bozótjainkat, cserjéseinket,

fűzfáinkat, fenyveseinket

és tölgyeinket, szél ha támad,

parazsat, pattogó szikrát,

palánkba harapó duhaj lángot,

Koppány seregét siratom:

Bornemissza Gergőt, Esze Tamást,

Bercsényit, Bemet, a pesti srácot,

aki csatázott.

Nem Koppányt

siratom, hanem az orosz

hómezőbe vesztet, a bakó

Bogártól felhúzottat, meg-

gyalázott asszonyainkat,

sírokat, a keresztet.

Álmainkat siratom,

regéinket, a meséket,

Fanyűvő Jánost siratom,

Árgyélust, Tündér Ilonát,

az egri nőket, igriceinket

siratom, táltosainkat,

Prohászkát, Apor Vilmost, a

féllábú Jánost: húsunkból

és vérünkből még eposz

nőhet.

Nem Koppányt siratom,

hanem a tartást, a mindent

kimondó szót, az esküt, ami

köttet.

Nem Koppányt siratom:

magamért ejtek könnyet.

(1995)

Onody Gyula: Géza-fia István király

Géza-fia István király,

Add ki Koppány testét.

Varázsfűvel megragasztom,

Regöléssel búcsúztatom

Én jó Uram lelkét.

Zsoldosaid kaszabolták,

Meghalt, de még szíven szúrták.

Délceg testét fölnégyelték,

Várkapukra feszítették.

István király, kegyes király,

Add ki Koppány testét.

Varázsfűvel megragasztom,

Regöléssel elringatom

Én jó Uram lelkét.

Harmat vízben, könnytengerben

Mind lemosom vérét.

Fehér gyolcsba öltöztetem,

Somogyváron, ősi földjén,

Holdnak éjén

Egy vén tölgy alá eltemetem.

Sírhalmára követ teszek,

Reá rovom, s az emberek

Tetted szerint emlékeznek:

„István király, a szent király,

Adta Koppány testét.

Varázsfűvel ragasztottam.

Regöléssel elnyugtattam

Nagy urunknak lelkét…….”

(2009)

Kányádi Sándor: Magyar históriai pillanatokra

Vajon ha Koppány úr a győztes

fölnégyeltette volna-e

Vajkot ki ha magyari nőt vesz

asszonyául s nem hozza be

Európát Pannóniába

irtva már-már a nyelvet is

nem hittünk-e vajon hiába

ha bennünk az Isten se hisz

ha folyton folyvást önerőből

kell újra s újra kezdenünk

ha minden áldozat kevés

vajon ha István visszahőköl

akkor is fölfeszíttetünk

vagy mégis volna küldetés

(1983)

Szakács Gábor – Friedrich Klára: Pogány imák (történelmi

zenemű)

Ebben a 2. dal Koppány imája

https://archive.org/details/pogany_imak

Koppány vezér

MVSZ Sajtószolgálat

11360/231010