KIÁLTUNK! – mert a Facebook botrányos módon, előzetes figyelmeztetés és ok nélkül eltűntette a Magyarok Világszövetsége sajtószolgálatának – MVSZ Sajtószolgálat – oldalát!

 

Mi ez, ha nem fasizmus, COVID-fasizmus ?!

 

Kérünk mindenkit: tagjainkat, híveinket és mindenkit, akinek számít az igazság, a tisztesség és a tájékozódáshoz, végső soron az élethez való jog, hogy tegye ki idővonalára KIÁLTÁSUNKAT, és ossza meg minden ismerősével.

 

Hallja meg KIÁLTÁSUNKAT a Facebook és minden zsarnok, rendüljön és „őrüljön bele”!

Magyarok X. Világkongresszusa

 

Ópusztaszer – Budapest, 2021. augusztus 15-20.

 

Záró-konferencia

Záró-nyilatkozat

 

A Szent Korona erejével: harc a COVID-fasizmus ellen!

 

A Magyarok X. Világkongresszusa az előző két Világkongresszussal egybecsengően megismétli és megerősíti, hogy Magyarország történeti alkotmányán, a Szent Korona Országán kívül nincs, és nem is létezhet életképes magyar nemzet. Ezért kiemelkedően legfontosabb nemzetstratégiai feladatnak tekinti Magyarország történeti alkotmánya jogfolytonosságának helyreállítását.

            A Magyarok VIII. Világkongresszusának[1] meghatalmazása alapján néhai Rácz Sándor kísérletet tett ennek a gondolatnak a Magyar Állam vezetői felé való közvetítésére, ami fájó kudarccal végződött, a jogfolytonosság helyreállításáért folytatott harc első áldozatává téve Rácz Sándort. Nagyszerű életútja előtt hódolva, a Magyarok X. Világkongresszusa a Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli elnökei körébe emelte Rácz Sándort báró Perényi Zsigmond koronaőr, az MVSZ első elnöke, gróf Teleki Pál miniszterelnök, az MVSZ megalapításának kezdeményezője és gróf Wass Albert írófejedelem, kisebbségvédő harcos mellé.

            Megállapítjuk, hogy az elmúlt kilenc évben ezen az úton jottányi haladás sem történt, sőt ellenkezőleg: az Alaptörvény, sorozatos változtatásaival együtt egyre távolodik ettől a céltól.

 

A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útján felhívjuk a Magyar Államot, hogy első lépésként nyilvánítsa ünnepélyesen, törvény erejével a Boldogasszonyt[2] Magyarország örökös királynőjévé[3] ekként is megerősítve Szent István királynak halála előtt tett felajánlását, aki a Szűzanya oltalmába ajánlotta országát.

Kérjük a Magyar Katolikus Egyházat, hogy Natália nővérnek a Mindszenty József bíboros hercegprímás által is elfogadott látomásához igazodva haladéktalanul építsék meg, és szenteljék fel a Világ Győzelmes Királynőjének kápolnáját.

A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útjára lépve ugyanakkor óva intünk attól, hogy bárki azon mesterkedjék, miként nyilváníthatnák ismét Magyarország királyává a Habsburgokat, hisz az Árpád nagyfejedelem magyarjainak ismételt államalapítása óta eltelt több mint 1100 esztendő alatt senki nagyobb népirtást nem végzett a magyar nemzet életében, mint a Habsburg-ház.

 

A Magyarok X. Világkongresszusa felhívja a Magyarok Világszövetségét, hogy dolgozza ki a jogfolytonosság helyreállítását elvégezni hivatott Alkotmányozó Nemzetgyűlés felállásának elvi és gyakorlati kereteit, az abban résztvevő alsóházi, valamint felsőházi elvű küldöttek ki-, illetve megválasztásának szabályait.

Amennyiben indokoltnak találja, hívjon életre külön jogi fórumot az állam jelenlegi alkotmányos állapota jogszerűségének vizsgálatára, és a jogfolytonosságra való visszatérés útjának kijelölésére.

 

A Magyarok VIII. Világkongresszusa által elfogadott Magyar Nemzet meghatározással egybecsengően megerősítjük: mi, magyarok az ősi szkíta nép utódainak tekintjük magunkat, akik őrizzük a szkíta nép nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és hitvilágát. Saját nemzetünk és az egész emberiség alapvető érdekének tekintjük szittya eleink erkölcsének a halál civilizációja erkölcsével szembeni győzelemre juttatását mindannyiunk üdvére, az egyedül üdvözítő Jézus Urunk által megjelölt úton haladva. Az Ő Új Testamentuma nem más, mint a szkíták hagyatéka az emberiség számára[4], a tanítás, amely – Bolyai János Üdvtanát[5] továbbgondolva – győzelemre juttathatja a COVID-fasizmussal szemben a szeretet erkölcsi világrendjét.

A Magyarok IX. Világkongresszusa[6] határozatával egybehangzóan a Magyarok X. Világkongresszusa megerősíti: tarthatatlan az a törvény, amely Trianon napját, a magyar nemzet és a magyar állam elleni gyilkossági kísérlet napját a nemzeti összetartozás napjává hazudja. Annak érdekében, hogy az összetartozás valaha is azzá válhasson, a Magyarok X. Világkongresszusa, látva a magyar állam tétlenkedését, arra hívja a Magyarok Világszövetségét, hogy késedelem nélkül indítsa útjára azt az ügydöntő népszavazási kezdeményezést, amely a Btk. 333. §-ába, a nemzeti szocializmus és a kommunizmus bűnei, valamint népirtása tagadásának tilalma mellé beiktatja a trianoni népirtás tagadásának tilalmát is.

Üdvözöljük, hogy ülésünk idején megjelent a Magyarok Világszövetségének kiadásában világnyelvekre tervezett Trianon-könyv első, német nyelvű kötete[7]. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a további világnyelvekre lefordított kötetek mihamarabbi kiadását.

 

A Nemzetstratégiai konferencia Koronavírus-folyamát övezte a legnagyobb érdeklődés. Tekintettel az ügynek az egész emberiség életére való kihatására ez a konferencia nemzetközi részvétellel zajlott. A germán, latin, szláv, hindu és japán kultúrkört felölelő négy földrész orvosainak, kutatóinak, társadalomtudósainak mintegy harminc előadását mindvégig két nyelven (magyarul és angolul) közvetítették a világhálón.

Az „Itt a vége, állj fel végre” című Koronavírus-folyam végső célkitűzései: Szükségesnek tartja az egészségügyi dolgozók kötelező oltásának és a gyermekek oltásának azonnali leállítását és a hibás PCR-teszteken alapuló szükségállapot megszüntetését – a konferencián elhangzott, a „vakcinákban” lévő tüskefehérje és grafén-oxid folyamatos károsító hatása, valamint az mRNS bizonyítottá vált átíródása DNS-é hatás miatt.

Az az erőszakosság, amely a koronavírussal kapcsolatos állami intézkedéseket jellemzi, okkal ébreszt aggodalmat a világ népeinek körében, és sajnálatosan megalapozza a több előadó által hangoztatott minősítést: az, ami koronavírus fedőnév alatt világszerte zajlik, nem más, mint egy világuralmi hadművelet[8]COVID-fasizmus. Ez ellen lépünk mi fel a Szent Korona erejével, és tiltakozunk minden megnyilvánulása ellen. Ezek közt az egyik legdrámaibb a brit hatóságok elfogató parancsa a dublini egyetem jeles professzora, akadémikusa Dolores Cahill asszony ellen, aki a Magyarok X. Világkongresszusának előadója volt[9], és előadásának napján értesült az ellene hozott intézkedésről. Ezennel védelmünkbe vesszük Dolores Cahill professzor asszonyt, felszólítjuk a brit hatóságokat, hogy a jogsértő rendeletet haladéktalanul vonják vissza, és arra hívjuk a világ népeit, hogy csatlakozzanak tiltakozásunkhoz.

 

A Nemzetstratégiai konferencia Magyar nyelv- és őstörténet-folyama büszkeséggel és elégtétellel nyugtázza, hogy sikerült korábbi Világkongresszusok eredményeit folytatni és továbblépni. A Nyitó-konferencián az Amerikai Egyesült Államokból élő világhálós közvetítéssel elhangzott előadásában Dr. Révész Péter PhD[10] bizonyította a minószi és a magyar kultúra szoros rokonságát, egyszersmind megadva a nemzetközi tudomány által még meg nem fejtett krétai lineáris-A írás magyar nyelvű olvasatát is.

A Világkongresszus megítélése szerint rossz úton jár, aki csupán a latin betűs írásokban keresi a magyar nyelvemlékeket. Sok ezer éves magyar nyelvemlékeket őriz a krétai lineáris-A-, az egyiptomi hieroglif-, a sumér ékírás és a székely-magyar rovásírás is, amely napjainkig folyamatosan megőrződött élő mivoltában. Megállapítható tehát, hogy a magyar nyelv és írás egymástól elválaszthatatlan, élő kontinuum, ezért együtt kell képeznie a kutatás tárgyát. Felszólítjuk a magyar tudományos világot, hogy kezeljék magyar nyelvemlékként a nem-latin betűs ősi írásokban fennmaradt szövegeket is.

            Felszólítjuk a magyar kormányzatot, hogy a székely-magyar rovásírás oktatását[11] tegye kötelező tananyaggá

 

A Nemzetstratégiai konferencia „Az idő igaz, ’s eldönti ami nem az” című Petőfi Sándor-folyama sarkalatos következtetésekkel zárta munkálatait.

Először: lélekben vissza kell fogadnunk a több ezer szabadságharcos honvédet, akik akaratuk ellenére szálltak szibériai sírjukba, akiknek egyetlen „bűnük” az volt, hogy a magyar szabadságért fogtak fegyvert.

Másodszor: méltó helyre, a Hősök terén lévő szimbolikus, az Ismeretlen Magyar Hősnek szentelt sírba kell eltemetnünk Petőfi Sándort, akinek csontjai még mindig egy külföldi kolostorban várják a méltó végtisztesség megadását nemzetünk részéről. Ennek az ünnepi Petőfi Sándor-évben, születésének kétszázadik évfordulója előtt meg kell történnie.

 

A Magyarok X. Világkongresszusa folytatta szellemi alkotó munkáját a Magyar Nemzet meghatározásának[12] kiegészítésével is. Elvi súlyú tételeket emelt át a 108PONT[13] című, negyedszázaddal ezelőtt kimunkált, Visegrád-Mogyoróhegyen keltezett dokumentumból.

Továbbá kiegészítette azt korunk fenyegető kihívásaira – a genderelméletre és koronavírus világuralmi törekvésre – adott válaszokkal.

Mint a magyar nyelv, műveltség és maga a magyar nemzet, a nemzet-meghatározás is élő, tehát folyamatosan alakul.

 

A Magyarok X. Világkongresszusát bezárjuk, de harcunknak nincs vége, munkánknak nincs vége. Biztosak vagyunk a győzelemben, hiszen

 

Velünk a Jóisten!

 

Budapest, 2021. augusztus 20-án, Szent István napján

 

A Magyarok X. Világkongresszusának

Záró-konferenciája

 

 

A kiadmányt hitelesíti:

Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke

 

——————————————————————————

[1] Záró-nyilatkozat – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

2 Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. Boldogasszony teremtő nyelve a tájban, a népszellemben és az etnogenezisben, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

3 Dr. Balogh Sándor – Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

4 Dr. Borsos Lajos – Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich – Badacsonytomaj – Budapest, 2020.

5 Bolyai János – Üdvtan, Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában őrzött, máig kiadatlan, több ezer oldalas kézirat

6 Záró-nyilatkozat – Magyarok IX. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2016. augusztus 20.

7 Vajta Dénes – TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, Magyarok Világszövetsége, Budapest, 2021.

8 Varga Domokos György – A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021

9 Prof. Dr. Dolores Cahill (University College Dublin) – Angol nyelvű előadás, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Koronavírus-folyam, Budapest, 2021.

10 Dr. Révész Péter PhD – Volt-e duna-medencei finnugor őshaza?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

11 Friedrich Klára – Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest, 2021.

12 A MAGYAR NEMZET – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

13 Király B. Izabella – A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996.

Tenth Hungarian World Congress

 

Ópusztaszer – Budapest, August 15-20, 2021

 

Closing Conference

Closing Statement

 

With the Power of the Holy Crown: Fight against COVID Fascism!

 

The Tenth Hungarian World Congress, in agreement with the previous two World Congresses, reiterates and confirms that beside the Historic Constitution of Hungary, the Country of the Holy Crown, there is not and cannot be a viable Hungarian nation. Therefore, it considers particularly the most important national strategic action to be the re-establishment of the legal continuity of the Historic Constitution of Hungary.

            On the basis of the authorization of the Eighth World Congress, [1] the late Sándor Rácz made an attempt to communicate this concept to the leaders of the Hungarian State, which resulted in a painful failure, with Sándor Rácz becoming the first victim in the struggle to reinstate the legal continuity. In recognition of his exceptional life-journey, the Tenth Hungarian World Congress raised Sándor Rácz to the ranks of the perpetual honorary presidents, to join Baron Zsigmond Perényi, Crown Guard, the first president of the World Federation of Hungarians, Prime Minister Count Pál Teleki, the initiator of the establishment of the World Federation of Hungarians, and Count Albert Wass, prince of writers and fighter for the protection of minorities.

            We can state that, in the past nine years, we have not progressed one iota along this path. On the contrary: the Basic Law, with a series of changes, is moving farther away from this goal.

 

On the path to reinstate the legal continuity of the Historic Constitution, we call upon the Hungarian State to take the first step and ceremoniously declare, with the power of law, that Boldogasszony[2] (the Virgin Mother) is the perpetual Queen of Hungary[3], thus strengthening King Saint Stephen’s declaration before his death that he places his state under the protection of the Virgin Mother.

We ask the Hungarian Catholic Church, based on the vision of Sister Natália, which was accepted by Cardinal Joseph Mindszenty, to build without delay and bless the chapel of the Triumphant Queen of the World.

Continuing along the path of the reinstatement of the legal continuity of the Historic Constitution, we caution anyone who schemes to declare one of the Hapsburgs as king of Hungary, because, in the more than 1100 years since the establishment of the state by the Magyars of Prince Árpád, nobody has committed a greater genocide against the Hungarian nation, than the House of Hapsburg.

 

The Tenth Hungarian World Congress calls upon the World Federation of Hungarians to draw up a conceptual and practical framework for the formation of a Constitutional National Assembly, which will be tasked with realizing the reinstatement of the legal continuity. and with establishing the rules for the election of the representatives of the Lower House and the Upper House, who will take part in it.

Inasmuch as it finds it warranted, it should call into being different legal forums to examine the legality of the present constitutional status of the state and to point out the way to return to the legal continuity.

 

We unanimously reinforce the definition of the Hungarian Nation, accepted by the Eighth Hungarian World Congress: We, Hungarians, consider ourselves to be the descendants of the ancient Scythian people, who preserve the language of the Scythian people and in lesser degree their culture and religion. We consider it of fundamental interest for our own people and all of humanity that the morality of our Scythian ancestors achieves a victory over that of the civilization of death for our salvation, by following the path designated by the one and only Savior, Jesus Christ Our Lord.  His New Testament is nothing more than the legacy the Scythians left the human race, [4] the teaching that – thinking of the Üdvtan[5]  (Doctrine of Salvation) of János Bolyai – could bring the moral world order of love to victory over the Fascism of COVID.

The Tenth Hungarian World Congress agrees with and reinforces the resolution of the Ninth Hungarian World Congress [6] that the law, which designates Trianon day (June 4), the day of commemoration of the genocidal attempt against the Hungarian nation and the Hungarian State, as the day of national unity, is untenable. In the interest of the possibility that someday the unity should become such, the Tenth Hungarian World Congress, observing the inaction of the Hungarian State, calls upon the World Federation of Hungarians without delay to set in motion the decisive initiative for a referendum to include in the Btk. 333. §, beside the prohibition of the denial of the crimes of national socialism and communism and the denial of genocide, the prohibition of the denial of the genocide at Trianon.    

We are pleased to announce that, during our session, the first volume of the planned Trianon book, has been published by the World Federation of Hungarians in the German language.[7] We consider it of the utmost importance to publish it in other world languages very soon.

 

The Coronavirus series of the National Strategy Conference elicited the most interest. Taking into account the effect this topic has on the life of humanity as a whole, this conference was conducted with international participation. Encompassing the German, Latin, Slav, Hindu and Japanese cultural circles, doctors, researchers, and social scientists from four continents delivered more than thirty lectures in two languages (Hungarian and English) which were broadcast on the Internet.

The final goals of the lecture in the Coronavirus series, entitled: „Itt a vége, állj fel végre” (This is the end; stand up finally): The conference emphasized that it considers it necessary to cease immediately the mandated vaccination of health-care workers and children, and to end the state of emergency based on false PCR tests, because of the continued harmful effect of the spike-proteins and graphene-oxide  present in the “vaccines”, as well as the effect of the proven transcription of mRNA into DNA.

This aggressiveness, which characterizes the state policies in connection with the Coronavirus, causes anxiety among the peoples of the world, and unfortunately substantiates the status emphasized by the other lecturers: that which is taking place across the world under the cover-name of Coronavirus, is none other than a maneuver for world domination [8]COVID-Fascism. We stand up against this with the power of the Holy Crown, and protest against any manifestation of it. One of the most dramatic of these is the British authorities’ arrest warrant against the academic, Dolores Cahill, an eminent professor at the University of Dublin, who was a lecturer at the Tenth Hungarian World Congress[9], and, on the day of her lecture, she informed us of the action taken against her. We immediately take Professor Dolores Cahill under our protection; we will demand that the British authorities retract immediately this unlawful order, and we call upon the peoples of the world to join us in protest.

 

It is with pride and satisfaction that the Hungarian Language and Ancient History section of the National Strategy Conference reports that it was successful in following the results of the earlier World Congresses and is making progress. At the Opening Conference, in his lecture, broadcast live over the Internet from the United States of America, Dr. Péter Révész PhD. [10] proved the close relationship between the Minoan and Hungarian culture and, at the same time, offered an interpretation in the Hungarian language of the Cretan Linear-A script, which has not yet been deciphered by international scholars.

            In the judgment of the World Congress, a scholar, who looks for linguistic relics of the Hungarian language only in documents written in Latin letters, is following the wrong path. Hungarian linguistic relics, more than several thousand years old, are preserved in the Cretan Linear-A script, the Egyptian hieroglyphs, the Sumerian cuneiform script and the Székely-Hungarian Runic Script, which has been preserved and still lives on today. Therefore, it can be stated that the Hungarian language and writing are inseparable and live on a continuum, and they should be considered together as an object of research. We call upon the world of Hungarian science to consider as Hungarian linguistic relics the surviving texts written in non-Latin letters.

            We call on the Hungarian government to place the teaching of the Székely-Hungarian Runic Script[11]  in the curriculum as a compulsory subject.

 

The National Strategy Conference, entitled: “Time is true, and it will decide what is not true”, the section about Sándor Petőfi, completed its work with pivotal conclusions.

First: In spirit, we should welcome back the several thousand freedom fighters, who were involuntarily sent to their graves in Siberia, whose only “crime” was that they took up arms to fight for Hungarian freedom.

Second: In a worthy place, in Heroes Square, in the symbolic grave dedicated to the Unknown Hungarian Hero, we must bury Sándor Petőfi, whose bones are still preserved in a foreign convent, waiting for worthy final respects on the part of our nation. This must take place before the ceremonious Sándor Petőfi year, the two hundredth anniversary of the poet’s birth (2023).

 

The Tenth Hungarian World Congress continued its intellectual work by expanding the definition [12] of the Hungarian Nation. It raised conceptually serious themes from the Visegrád-Mogyoróhegy document from a quarter of a century ago, entitled “108 Points” [13].

Furthermore, it supplemented the challenges threatening our age — gender conception and the effort to gain world domination with the Coronavirus – with appropriate answers.

Like the Hungarian language, civilization and the Hungarian nation itself, the definition of nation is living, therefore it continues to evolve.

 

            We close the Tenth Hungarian World Congress, but our fight is not over, our work is not done. We are sure that we shall prevail, because

 

God is with us!

 

Budapest, August 20, 2021, Saint Stephen’s Day

 

The Tenth Hungarian World Congress

Closing Conference

 

This document is authenticated by:

Miklós István Ádám Patrubány, President of the World Federation of Hungarians

 

——————————————————————————

 

 

[1] Closing Statement – Eighth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2012

[2] Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. The creative language of Boldogasszony is in the dialect, the spirit of the people and in ethnogenesis.  Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021

[3] Dr. Balogh Sándor –Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021

[4] Dr. Borsos Lajos: Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich – Badacsonytomaj – Budapest 2020

[5] Bolyai János – Üdvtan, Several thousand page manuscript, as yet unpublished, preserved in the Teleki Téka in Marosvásárhely

[6] Closing Statement – Ninth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2016

[7] Vajta Dénes: TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, World Federation of Hungarians, Budapest, 2021

[8] Varga Domokos György: A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése,  Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest 2021

[9] Dr. Dolores Cahill (University College, Dublin) – English language lecture. Tenth Hungarian World Congress, National Strategy Conference, Coronavirus section, Budapest 2021

[10] Dr. Révész Péter PhD: Volt-e duna-medencei finnugor őshaza? Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021

[11] Friedrich Klára – Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest, 2021.  Friedrich Klara: Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe? Tenth Hungarian World Congress, National Strategy Conference, Állam és nemzet a XXI. században, Budapest, 2021 

[12] A MAGYAR NEMZET – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

A MAGYAR NEMZET – Eighth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2012

[13] Király B. Izabella – A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996.

mvsz logo

MVSZ Sajtószolgálat

10941/211024

 

[1] Záró-nyilatkozat – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

[2] Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. Boldogasszony teremtő nyelve a tájban, a népszellemben és az etnogenezisben, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

[3] Dr. Balogh Sándor – Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

[4] Dr. Borsos Lajos – Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich – Badacsonytomaj – Budapest, 2020.

[5] Bolyai János – Üdvtan, Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában őrzött, máig kiadatlan, több ezer oldalas kézirat

[6] Záró-nyilatkozat – Magyarok IX. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2016. augusztus 20.

[7] Vajta Dénes – TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, Magyarok Világszövetsége, Budapest, 2021.

[8] Varga Domokos György – A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021

[9] Prof. Dr. Dolores Cahill (University College Dublin) – Angol nyelvű előadás, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Koronavírus-folyam, Budapest, 2021.

[10] Dr. Révész Péter PhD – Volt-e duna-medencei finnugor őshaza?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

[11] Friedrich Klára – Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest, 2021.

[12] A MAGYAR NEMZET – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

[13] Király B. Izabella – A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996.

[1] Closing Statement – Eighth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2012

[2] Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. The creative language of Boldogasszony is in the dialect, the spirit of the people and in ethnogenesis.  Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021

[3] Dr. Balogh Sándor –Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021

[4] Dr. Borsos Lajos: Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich – Badacsonytomaj – Budapest 2020

[5] Bolyai János – Üdvtan, Several thousand page manuscript, as yet unpublished, preserved in the Teleki Téka in Marosvásárhely

[6] Closing Statement – Ninth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2016

[7] Vajta Dénes: TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, World Federation of Hungarians, Budapest, 2021

[8] Varga Domokos György: A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése,  Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest 2021

[9] Dr. Dolores Cahill (University College, Dublin) – English language lecture. Tenth Hungarian World Congress, National Strategy Conference, Coronavirus section, Budapest 2021

[10] Dr. Révész Péter PhD: Volt-e duna-medencei finnugor őshaza? Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021

[11] Friedrich Klára – Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest, 2021.  Friedrich Klara: Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe? Tenth Hungarian World Congress, National Strategy Conference, Állam és nemzet a XXI. században, Budapest, 2021 

[12] A MAGYAR NEMZET – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

A MAGYAR NEMZET – Eighth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2012

[13] Király B. Izabella – A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996.

Király B. Izabella: A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT,  Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996